Regulamin konkursu na Facebooku

NFL24pl-znak-gotowy

Tutaj znajdziesz regulamin naszego konkursu prowadzonego na naszym Facebooku!

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie z okazji Super Bowl LI (dalej: „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage NFL24.PL.

3. Organizatorem Konkursu jest redakcja NFL24 (dalej: „Organizator”).

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest Eleven Sports. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Eleven Sports.

6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs obejmuje odpowiedź na pytanie „Komu będziesz kibicował podczas Super Bowl LI i dlaczego?” w formie posta konkursowego.

2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 31.01, godz. 17:30

3. Odpowiedź, w formie odpowiedzi na pytanie konkursowe wykonanego przez uczestnika konkursu, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.

4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą odpowiedzi, jedno najciekawsze i najbardziej kreatywne, jednocześnie zgodne z tematem konkursu jakim jest „Komu będziesz kibicował podczas Super Bowl LI i dlaczego?”.

5.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 4.01, godz. 23:59.

7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam redakcji NFL24.PL zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam redakcji NFL24 zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage NFL24.PL pod adresem: https://www.facebook.com/nfl24pl/ .

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest redakcja NFL24. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (https://www.facebook.com/nfl24pl/) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

8. Nagrodą w konkursie jest torba sportowa, czapka z daszkiem typu bejsbolówka, ręcznik, koszulka, notes oraz smycz będąca pendrive’m.

9. Organizator przyzna nagrody jednej osobie, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz zgłoszonym do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.

10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
d) Adres zamieszkania

11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

12. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10

13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w zakładce Kolorowy Ranking.

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest redakcja NFL24

2. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie wiadomości prywatnej na fanpage NFL24.PL najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 31.01, godz. 17:30 do 4.02, godz. 23:59.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

NFL24

About NFL24

Największa polska strona fanowska poświęcona futbolowi amerykańskiemu. Od 2009 roku dostarczamy fanom w Polsce najświeższych newsów, analiz oraz podsumowań z aren amerykańskich (NFL, NCAA, AFL) i kanadyjskich (CFL). Za główny cel stawiamy sobie promocję futbolu w Polsce – dyscypliny którą z roku na rok interesuje się coraz więcej naszych rodaków.

30 Responses to Regulamin konkursu na Facebooku

 1. 73ndera73xans pisze:

  Przeczytalem Caly 🙂
  i jest problem :

  6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 4.01, godz. 23:59.

  powinno byc 4.02.

  Prosze o nagrode specjalna 🙂

 2. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 44409 more Informations|Infos to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 882 more Informations|Infos to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 14778 more Infos|Infos to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you can find 61292 additional Infos|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you can find 74624 additional Informations|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you can find 82672 more Informations|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you can find 34526 more Infos|Informations to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 9. … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 7638 additional Infos|Informations to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 19309 additional Informations|Informations to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 11. Tam Coc Tours pisze:

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 56469 more Informations|Informations on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 38554 additional Infos|Informations to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 38613 more Infos|Informations to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 14. Podcast pisze:

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 83964 additional Infos|Informations on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 52999 additional Infos|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you can find 80990 additional Informations|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 45885 more Infos|Informations to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 54900 more Informations|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 19. … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 94590 more Infos|Informations on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 20. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 39656 additional Infos|Infos to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 21. … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 72412 more Informations|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 22. … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 91384 additional Infos|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 23. … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 92317 more Infos|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 24. GVK BIo pisze:

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 26842 more Informations|Infos to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 25. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 81268 additional Infos|Informations on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 26. agen poker pisze:

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you can find 45016 more Infos|Infos to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 27. … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you can find 60552 additional Informations|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 28. hydrogum 5 pisze:

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you can find 5533 more Infos|Informations to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 29. … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you can find 35151 more Infos|Infos to that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

 30. … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you can find 63414 additional Informations|Infos on that Topic: nfl24.pl/regulamin-konkursu-na-facebooku/ […]

Dodaj komentarz