Regulamin konkursu na Facebooku

Na naszym Facebooku właśnie ruszył konkurs z okazji startu rozgrywek NFL 2017! Poniżej przedstawiamy treść jego regulaminu.

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie z okazji startu rozgrywek NFL 2017 (dalej: „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage NFL24.PL.

3. Organizatorem Konkursu jest redakcja NFL24 (dalej: „Organizator”).

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest Eleven Sports. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Eleven Sports.

6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs obejmuje odpowiedź na pytanie „Kto będzie „czarnym koniem” sezonu 2017 i dlaczego?” w formie posta konkursowego.

2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 7.09, godz. 13:00

3. Odpowiedź, w formie odpowiedzi na pytanie konkursowe wykonanego przez uczestnika konkursu, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.

4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą odpowiedzi, jedno najciekawsze i najbardziej kreatywne, jednocześnie zgodne z tematem konkursu jakim jest „Kto będzie „czarnym koniem” sezonu 2017 i dlaczego?”.

5.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 10.09, godz. 23:59.

7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam redakcji NFL24.PL zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam redakcji NFL24 zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage NFL24.PL pod adresem: https://www.facebook.com/nfl24pl/ .

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest redakcja NFL24. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (https://www.facebook.com/nfl24pl/) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

8. Nagrodą w konkursie jest pendrive, kubek, notek, podkładka pod myszkę i okulary.

9. Organizator przyzna nagrody jednej osobie, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz zgłoszonym do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.

10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
d) Adres zamieszkania

11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

12. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10

13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w zakładce Kolorowy Ranking.

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest redakcja NFL24

2. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie wiadomości prywatnej na fanpage NFL24.PL najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 7.09, godz. 13:00 do 10.09, godz. 23:59.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

NFL24

About NFL24

Największa polska strona fanowska poświęcona futbolowi amerykańskiemu. Od 2009 roku dostarczamy fanom w Polsce najświeższych newsów, analiz oraz podsumowań z aren amerykańskich (NFL, NCAA, AFL) i kanadyjskich (CFL). Za główny cel stawiamy sobie promocję futbolu w Polsce – dyscypliny którą z roku na rok interesuje się coraz więcej naszych rodaków.

29 thoughts on “Regulamin konkursu na Facebooku

 1. Pingback: digital marketing techniques

 2. Pingback: Su yalitim membrane

 3. Pingback: William Sefton

 4. Pingback: apoio informático

 5. Pingback: pharmacokinetic studies in rats

 6. Pingback: Free Teen Chat Rooms

 7. Pingback: emergency dental services on sunday

 8. Pingback: Wedding Photographers In Port Coquitlam

 9. Pingback: paypal hosting

 10. Pingback: FREE home evaluation

 11. Pingback: Gvk Bio

 12. Pingback: krzes³a skandynawskie

 13. Pingback: GVK bio sciences news updates

 14. Pingback: GVK biosciences

 15. Pingback: pharmacology models

 16. Pingback: agen poker

 17. Pingback: wylewanie posadzki betonowej

 18. Pingback: kombajn kosmetyczny

 19. Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia

 20. Pingback: http://coffeeblend.pl

 21. Pingback: Situs Pokerepublik Online

 22. Pingback: Buy CBD

 23. Pingback: Judi Online Dewapoker

 24. Pingback: decentralized content sharing

 25. Pingback: dragoste

 26. Pingback: adblock

 27. Pingback: personalised gifts for pets

 28. Pingback: free chat rooms

 29. Pingback: abstract painting

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *